หน้าแรก > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลบริษัท > สาส์นจากประธานกรรมการ
:
ราคาหุ้น :

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2558 เป็นปีที่ยากลำบากสำหรับเศรษฐกิจประเทศไทยอีกปีหนึ่ง อันมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากปัจจัยลบหลายๆ ประการ ทั้งจากปัจจัยภายนอกและจากปัจจัยภายในประเทศของเราเอง อาทิเช่น การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะในประเทศจีนจึงมีผลทำให้การลงทุนและการค้าระหว่างประเทศต้องประสบกับสภาวะซบเซาไปตามเศรษฐกิจโลกไปด้วย นอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจโลก ส่วนปัจจัยลบภายในของประเทศเราก็เช่น การที่ประเทศไทยต้องประสบกับภัยแล้งอย่างรุนแรง ยาวนาน ราคาพืชผลเกษตรตกต่ำทำให้กำลังซื้อของภาคเกษตรกรหายไป สถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ การถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิพิเศษทางการค้า สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยลบทั้งสิ้น ซึ่งได้ส่งผลกระทบมายังบริษัทในแง่ของผลประกอบการที่ลดต่ำลงเช่นเดียวกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ

แต่อย่างไรก็ตามในปี 2558 ช่วงปลายปีได้มีข่าวที่น่ายินดีสำหรับบริษัทเป็นอย่างยิ่ง นั่นคือที่ดินของบริษัทบริเวณนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่สีม่วงแล้ว คือบริษัทสามารถที่จะนำที่ดินที่มีอยู่มาพัฒนาในเชิงอุตสาหกรรมได้แล้ว ดังนั้น บริษัทจึงมีความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะนำที่ดินที่มีอยู่นี้มาพัฒนาให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดีเฟสที่ 2 ให้พร้อมขายในปี 2559 นี้ต่อไป

นอกจากมีข่าวที่น่ายินดีของทีเอฟดีแล้ว ผมก็ขอเรียนต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า ในบริษัทลูกก็มีเรื่องที่น่ายินดีเช่นกัน นั่นคือ สำหรับบริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ที่มีโครงการที่จะทำการพัฒนาคอนโดมิเนียมเพื่อที่อยู่อาศัยต่อจากโครงการ 15 สุขุมวิท เรสซิเดนเซส คือโครงการเดอะฮาร์เบอร์ วิว เรสซิเดนส์เซส ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 4 - ห้าแยก ณ ระนอง มีพื้นที่ขายประมาณ 20,000 ตารางเมตรเศษ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการประมูลผู้รับเหมาก่อสร้าง แต่สำหรับการขายห้องชุดในโครงการได้ทำการขายหมดทั้งโครงการแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะสามารถปิดการขายโครงการได้อย่างรวดเร็วมาก ส่วนบริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำกัด ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการที่จะนำอาคารคลังสินค้าที่ประเทศอังกฤษ จำนวน 2 โรง และอาคารคลังสินค้าที่ท่าสะอ้าน จำนวน 2 โรง มาจัดตั้งเป็นกอง REIT ออกจำหน่ายให้แก่นักลงทุนภายในปีนี้

จากแผนการดำเนินการที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ในปี 2559 จะเป็นปีทองของทีเอฟดีอย่างแน่นอน เพราะด้วยความพร้อมและจากการทำงานอย่างหนักของฝ่ายจัดการในช่วงที่ผ่านมาได้ดำเนินการจนสามารถส่งผลให้ทีเอฟดีและบริษัทในกลุ่มมีผลประกอบการที่ดีในช่วงปี 2559 เป็นต้นไปอย่างแน่นอน

ผมมีความเชื่อมั่นว่า ไม่ว่าจะมีปัญหาและอุปสรรคประการใดก็ตาม ด้วยความมุ่งมั่น และทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างหนักของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกคนที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันทุ่มเททำงานกันอย่างเต็มที่จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ไปได้

บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณในความร่วมมือ ร่วมใจกันของบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคน และขอขอบคุณในการได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน สื่อสารมวลชน นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนประชาชนทั่วไป บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทฯ จะได้รับความไว้วางใจและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีเช่นนี้ตลอดไปขอขอบพระคุณ
ดร.สุนทร เสถียรไทย
ประธานกรรมการ