:
ราคาหุ้น :

ย้อนหลัง : ล่าสุด | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548


การพัฒนาสังคมในรอบปี 2558

บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม ในพื้นที่ต่างๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการดูแล ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความสัมพันธ์และสร้างผลประโยชน์ให้กับชุมชน

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่ห่างไกล และพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมไปถึงการบริจาคสิ่งของ ให้กับมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบความเดือดร้อน ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมและโครงการนั้น บริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของบริษัทฯ พนักงานและชุมชนโดยมีโครงการที่สำคัญ ดังนี้


กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558

สำหรับในปี 2558 บริษัทฯ ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี และชุมชนบริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม นำอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนบริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี โดยจะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทฯ ผู้ประกอบการ หน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนบริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดีเป็นสำคัญ


โครงการอนุรักษ์ ประเพณีวันสงกรานต์ การละเล่นพื้นบ้าน และวันผู้สูงอายุประจำปี 2558

บริษัทฯ ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำชุมชน จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์และให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุอีกทั้งยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในชุมชนและท้องถิ่นอีกด้วย


กิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บริษัทฯ และผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี ตลอดจนผู้นำส่วนท้องถิ่นและชุมชนบริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมร่วมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา


โครงการ “กนอ.ส่งแรงใจให้ทหารผู้เสียสละ”

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “กนอ.ส่งแรงใจให้ทหารผู้เสียสละ” ของมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย ภายใต้การดำเนินงานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยการบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฎิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารผู้เสียสละเหล่านั้น


โครงการ “สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดเพชรบุรี

บริษัทฯ ได้ร่วมกับกลุ่มน้ำใจเพื่อรอยยิ้ม ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “น้ำใจเพื่อรอยยิ้ม” เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อที่จะนำความช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านการศึกษา ไปยังพื้นที่ห่างไกลหรือในถิ่นทุรกันดาร


สำหรับในปี 2558 ที่ผ่านมา นั้นบริษัทร่วมกับกลุ่มน้ำใจเพื่อรอยยิ้ม เดินทางไปมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาเกอะญอ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาด้านการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล