:
ราคาหุ้น :

ย้อนหลัง : ล่าสุด | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 |


การพัฒนาสังคมในรอบปี 2559

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559

สำหรับในปี 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดีและชุมชนบริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม นำอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนบริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี โดยจะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทฯ ผู้ประกอบการหน่วยงานท้องถิ่น และชุมชนบริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดีเป็นสำคัญ

สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

บริษัทฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตพัฒนาสุขภาพจิตใจและนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป

สนับสนุนการบูรณะอุโบสถวัดท่าสะอ้าน

บริษัทฯ ได้เห็นถึงความสำคัญทางศาสนาซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน บริษัทฯ จึงได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานซ่อมบูรณะอุโบสถและพิธียกช่อฟ้าของวัดท่าสะอ้าน

สนับสนุนกิจกรรมวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ

บริษัทฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เพื่อให้สังคมเล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีไทยและผู้สูงอายุ

โครงการเปิดบ้านทีเอฟดี

นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดีร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดโครงการเปิดบ้านทีเอฟดี โดยให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่น และประชาชนบริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี เข้ามาศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียภายในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความมั่นใจในคุณภาพของน้ำก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

สนับสนุนกิจกรรมวันเข้าพรรษา

บริษัทฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สนับสนุนกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดท่าสะอ้าน เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาประจำปี 2559

โครงการ Big Cleaning Day

บริษัทฯ ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี จัดกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day บริเวณถนนบางนาตราด เพื่อมุ่งเน้นการรักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

โครงการบริจาคโลหิต

บริษัทฯ ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการบริจาคโลหิตจากผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปช่วยเหลือทางการแพทย์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลพุทธโสธรมาจัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี

สนับสนุนโครงการวิป˜สสนากรรมฐาน

บริษัทฯ ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สนับสนุนโครงการวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดท่าสะอ้าน โดยมีพระสงฆ์จากจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมจำนวน 180 รูปทั้งนี้เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนา และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับชุมชน

สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนในชนบท

บริษัทฯ ได้ร่วมกับกลุ่มน้ำใจเพื่อร้อยยิ้ม เดินทางไปมอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ในศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี