นักลงทุนสัมพันธ์
:
ราคาหุ้น :

หนังสือแจ้งผู้ถือหุ้น:

 • แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

  ดาวน์โหลด : เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ | เวอร์ชั่นภาษาไทย

  สิ่งที่ส่งมาด้วย:
  • หนังสือข้อสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
  • ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
  • ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าและบริการ เพื่อเข้าบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เพื่อจองซื้อหุ้น"
  • เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น
  • แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล
  • แผนที่สถานที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

  • ดาวน์โหลด : เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ | เวอร์ชั่นภาษาไทย • การขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์ M-II

  ดาวน์โหลด : PDF ไฟล์

 • สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
  การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์ (M-II) และ การซื้อหุ้นในบริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ของ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

  ดาวน์โหลด : PDF ไฟล์

 • รายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์
  (การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์ (M-II) และการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด)

  ดาวน์โหลด : PDF ไฟล์