:
ราคาหุ้น :

หน่วย : ล้านบาท

รายการ
2558 2557 (ปรับปรุงใหม่) 2557 2556
ข้อมูลทางการเงิน
1. รายได้จากการขาย 776.22 1,384.95 1,384.95 882.82
2. รายได้รวม 874.44 1,465.14 1,465.14 945.42
3. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (274.56) (157.82) (157.82) 153.86
4. สินทรัพย์รวม 9,657.97 7,382.84 7,409.30 7,683.00
5. หนี้สินรวม 7,755.84 5,213.81 5,240.27 6,054.91
6. ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,902.13 2,169.03 2,169.03 1,628.10
อัตราส่วนทางการเงิน
1. อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม -31.40% -10.77% -10.77% 16.27%
2. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น -14.43% -7.27% -8.31% 9.45%
3. อัตราผลตอบแทนต่อทรัพย์สินรวม -2.84% -2.13% 1.20% 2.00%
4. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) (0.21) (0.12) (0.12) 0.14
5. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) - - - 0.30
6. มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.48 1.68 1.68 1.50
7. อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.39 2.45 2.45 1.19
8. หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถิอหุ้น (เท่า) 4.07 2.41 2.41 3.71