:
ราคาหุ้น :

ย้อนหลัง : ล่าสุด | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |


ดาวน์โหลด งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน 30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
(หน่วย: พันบาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 174,513 304,157
เงินลงทุนระยะสั้น-กองทุนรวมตราสารหนี้ 14,738 28,565
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 254,590 51,365
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 37,872 21,616
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 58,008 180,069
ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 6,568,315 6,461,080
เงินมัดจำจ่ายค่าซื้อที่ดิน 311,155 197,066
เงินมัดจำจ่ายค่าซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์ 80,000 -
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 63,812 29,303
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 19,022 19,253
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,582,025 7,292,474
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน 80,967 83,858
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย - -
เงินลงทุนในบริษัทย่อย  - -
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - 208,125
สิทธิการเช่า  333,960 364,121
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 1,266,479 1,392,713
อุปกรณ์  79,717 82,330
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 201,341 179,113
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน 37,138 37,849
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 15,609 14,122
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,015,211 2,362,231
รวมสินทรัพย์ 9,597,236 9,654,705
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 2,418,223 2,191,502
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 283,553 256,621
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,397,229 1,691,065
ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 5,900 5,551
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 608,340 983,922
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 111,746 88,139
ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บริษัทย่อย - -
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 10,083 6,721
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 9,575 13,185
รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,844,649 5,236,706
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,684,054 1,392,054
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 5,178 7,387
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,180,351 893,590
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างจ่าย - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 85,444 154,240
เงินมัดจำรับ 214,880 47,200
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 11,784 17,024
ประมาณการหนี้สินระยะยาว 2,373 2,373
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 2,189 2,003
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,186,253 2,515,871
รวมหนี้สิน 8,030,902 7,752,577
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 2,096,335,206 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (31 ธันวาคม 2558: หุ้นสามัญ 1,914,911,170 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 2,096,335 1,914,911
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 1,283,501,405 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,283,501 1,283,501
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 955,101 955,101
กำไรสะสม 
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 50,656 50,656
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม) (555,528) (318,985)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (283,706) (180,496)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,450,024 1,789,777
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 116,310 112,351
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,566,334 1,902,128
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,597,236 9,654,705

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ


งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2559 2558
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
กำไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายอาคารชุด 423,664 394,780
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 240,179 221,881
รายได้อื่น
เงินปันผลรับ 12,793 37,269
ดอกเบี้ยรับ 7,400 20,925
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน 15,525 -
อื่นๆ 29,440 17,254
รวมรายได้ 729,001 692,109
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายอาคารชุด 313,798 311,671
ต้นทุนให้เช่าและบริการ 134,637 123,524
ค่าใช้จ่ายในการขาย 41,119 25,915
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 187,401 192,973
รวมค่าใช้จ่าย 676,955 654,083
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 52,046 38,026
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (291,182) (237,708)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (239,136) (199,682)
ภาษีเงินได้ 6,552 24,598
ขาดทุนสำหรับงวด (232,584) (175,084)
 
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (3,150) (9,000)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (100,690) 51,004
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 630 1,800
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้ (103,210) 43,804
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด (103,210) 43,804
 
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด (335,794) (131,280)
 
การแบ่งปันกำไรขาดทุน    
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (236,543) (178,507)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 3,959 3,423
(232,584) (175,084)
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (339,753) (134,703)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 3,959 3,423
  (335,794) (131,280)
กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน    
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (0.1843) (0.1391)

ดาวน์โหลด งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559