:
ราคาหุ้น :

ย้อนหลัง : ล่าสุด | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |


ดาวน์โหลด งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน 2560 2559
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
(หน่วย: พันบาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 77,854 265,413
เงินลงทุนระยะสั้น-กองทุนรวมตราสารหนี้ - 13,367
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - 201,560
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 18,851 52,417
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ 260,807 -
ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 6,790,406 6,619,448
เงินมัดจำจ่ายค่าซื้อที่ดิน 243,993 279,360
เงินมัดจำจ่ายค่าซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์ - 80,000
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 30,896 59,322
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 30,591 18,702
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,453,398 7,589,589
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน 80,560 80,124
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ - -
เงินลงทุนในบริษัทย่อย  - -
เงินลงทุนในการร่วมค้า 212,201 -
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย   151,081 -
สิทธิการเช่า  293,059 324,227
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 1,408,881 1,342,477
อุปกรณ์  67,412 77,056
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 210,747 210,747
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน 48,097 39,711
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 16,655 16,607
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,488,693 2,090,949
รวมสินทรัพย์ 9,942,091 9,680,538
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,312,303 1,977,453
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 673,939 287,084
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,462,924 2,242,908
ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 4,087 5,864
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 785,805 655,985
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 187,066 108,762
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างจ่าย - -
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 14,309 13,455
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 18,778 8,364
รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,459,211 5,299,875
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,010,105 842,855
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,092 3,676
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,023,838 1,048,931
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และดอกเบี้ยค้างจ่าย - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - 78,342
เงินมัดจำรับ 54,523 226,381
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 14,815 15,545
ประมาณการหนี้สินระยะยาว 2,115 2,373
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1,871 1,975
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,108,359 2,220,078
รวมหนี้สิน 7,567,570 7,519,953
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 3,324,207,633 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 3,324,208 2,096,335
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 1,905,915,888 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,905,916 1,630,916
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,577,516 1,302,516
กำไรสะสม 
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 50,656 50,656
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม) (1,020,988) (671,114)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (259,817) (269,119)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2,253,283 2,043,855
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 121,238 116,730
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,374,521 2,160,585
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,942,091 9,680,538

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ


งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2560 2559
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
กำไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย 357,317 423,664
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 232,308 240,179
รายได้อื่น
เงินปันผลรับ 7,304 12,793
ดอกเบี้ยรับ 6,710 7,400
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน - 15,525
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - 13,048
อื่นๆ 78,919 16,392
รวมรายได้ 682,558 729,001
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย 288,551 313,798
ต้นทุนให้เช่าและบริการ 137,172 134,637
ค่าใช้จ่ายในการขาย 46,101 41,119
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 187,180 174,209
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 287 13,192
รวมค่าใช้จ่าย 659,291 676,955
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 23,267 52,046
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (42,799) -
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (19,532) 52,046
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (306,343) (291,182)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (325,875) (239,136)
ภาษีเงินได้ (19,491) 6,552
ขาดทุนสำหรับงวด (345,366) (232,584)
 
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ (863) (2,520)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 10,165 (100,690)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้ 9,302 (103,210)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด 9,302 (103,210)
 
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด (336,064) (335,794)
 
การแบ่งปันกำไรขาดทุน    
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (349,874) (236,543)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 4,508 3,959
(345,366) (232,584)
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (340,572) (339,753)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 4,508 3,959
  (336,064) (335,794)
กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน    
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (0.2027) (0.1843)

ดาวน์โหลด งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560