:
ราคาหุ้น :

ย้อนหลัง : ล่าสุด | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |


ดาวน์โหลด งบการเงินประจำปี 2559

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน 2559 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 265,412,703 304,157,240
เงินลงทุนระยะสั้น-กองทุนรวมตราสารหนี้ 13,367,402 28,565,139
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 201,559,780 51,365,000
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 52,417,079 21,616,456
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 180,069,041
ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 6,619,448,294 6,461,079,697
เงินมัดจำจ่ายค่าซื้อที่ดิน 279,360,000 197,066,250
เงินมัดจำจ่ายค่าซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์ 80,000,000 -
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 59,321,985 29,302,826
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 18,701,379 19,252,547
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,589,588,622 7,292,474,196
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน 80,123,647 83,857,672
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย - -
เงินลงทุนในบริษัทย่อย  - -
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - 208,125,000
สิทธิการเช่า  324,226,515 364,120,822
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 1,342,477,169 1,392,712,523
อุปกรณ์  77,056,389 82,329,871
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 210,746,581 179,113,068
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน 39,711,204 37,848,892
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 16,607,433 14,122,686
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,090,948,938 2,362,230,534
รวมสินทรัพย์ 9,680,537,560 9,654,704,730
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,977,453,254 2,191,502,485
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 287,083,946 256,620,823
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,242,908,287 1,691,064,708
ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 5,863,856 5,550,655
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 655,985,088 983,921,968
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 108,762,587 88,138,895
ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บริษัทย่อย - -
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 13,455,201 6,721,056
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 8,364,196 13,185,709
รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,299,876,415 5,236,706,299
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 842,854,945 1,392,053,922
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3,675,860 7,386,573
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,048,930,872 893,589,536
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และดอกเบี้ยค้างจ่าย - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 78,342,007 154,239,829
เงินมัดจำรับ 226,380,575 47,201,070
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 15,544,960 17,023,508
ประมาณการหนี้สินระยะยาว 2,372,500 2,372,500
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1,975,350 2,003,850
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,220,077,069 2,515,870,788
รวมหนี้สิน 7,519,953,484 7,752,577,087
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 2,096,335,206 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (2558: หุ้นสามัญ 1,914,911,170 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 2,096,335,206 1,914,911,170
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 1,630,915,888 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (2558: หุ้นสามัญ 1,283,501,405 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 1,630,915,888 1,283,501,405
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,302,515,693 955,101,210
กำไรสะสม 
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 50,655,721 50,655,721
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม) (671,114,332) (345,312,583)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (269,118,578) (154,168,738)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2,043,854,392 1,789,777,015
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 116,729,684 112,350,628
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,160,584,076 1,902,127,643
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,680,537,560 9,654,704,730

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ


งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2559 2558
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
กำไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย 554,346,868 480,499,755
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 322,346,907 295,717,805
รายได้อื่น
เงินปันผลรับ 15,617,690 21,226,500
ดอกเบี้ยรับ 8,842,749 27,283,474
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน 15,525,000 -
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 50,633,801 -
อื่นๆ 18,935,395 23,389,564
รวมรายได้ 986,248,410 848,117,098
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย 404,115,660 376,488,000
ต้นทุนให้เช่าและบริการ 181,139,148 169,157,306
ค่าใช้จ่ายในการขาย 53,552,828 34,717,842
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 230,350,833 223,965,609
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 54,273,102 -
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - 40,462,622
รวมค่าใช้จ่าย 923,431,571 844,791,379
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 62,816,839 3,325,719
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (391,683,097) (346,073,877)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (328,866,258) (342,748,158)
ภาษีเงินได้ 10,518,724 41,858,157
ขาดทุนสำหรับปี (318,347,534) (300,890,001)
 
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (3,150,000) 3,150,000
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (112,429,840) 31,467,987
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 630,000 (630,000)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้ (114,949,840) 33,987,987
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง    
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการทางหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (3,843,949) -
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 768,790 -
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้ (3,075,159) -
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี (118,024,999) 33,987,987
 
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (436,372,533) (266,902,014)
 
การแบ่งปันกำไรขาดทุน    
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (322,891,053) (304,461,765)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 4,543,519 3,571,764
(318,347,534) (300,890,001)
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (440,751,589) (270,473,778)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 4,379,056 3,571,764
  (436,372,533) (266,902,014)
กำไรต่อหุ้น
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน    
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (0.2505) (0.2372)

ดาวน์โหลด งบการเงินประจำปี 2559