:
ราคาหุ้น :

ย้อนหลัง : ล่าสุด | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |


ดาวน์โหลด งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน 2560 2559
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
(หน่วย: พันบาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 251,326 265,413
เงินลงทุนระยะสั้น-กองทุนรวมตราสารหนี้ - 13,367
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 156,260 201,560
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 13,795 52,417
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย - -
ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 6,598,034 6,619,448
เงินมัดจำจ่ายค่าซื้อที่ดิน 331,560 279,360
เงินมัดจำจ่ายค่าซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์ 80,000 80,000
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 55,872 59,322
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 34,012 18,702
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,520,859 7,589,589
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน 79,767 80,124
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย - -
เงินลงทุนในบริษัทย่อย  - -
สิทธิการเช่า  313,933 324,227
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 1,330,229 1,342,477
อุปกรณ์  73,840 77,056
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 210,747 210,747
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน 41,854 39,711
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 17,097 16,607
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,067,467 2,090,949
รวมสินทรัพย์ 9,588,326 9,680,538
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,744,653 1,977,453
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 334,023 287,084
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,809,123 2,242,908
ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 5,433 5,864
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 442,295 655,985
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 115,864 108,762
ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บริษัทย่อย - -
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 15,836 13,455
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 15,678 8,364
รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,482,905 5,299,875
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,368,340 842,855
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,677 3,676
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,296,119 1,048,931
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และดอกเบี้ยค้างจ่าย - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 71,240 78,342
เงินมัดจำรับ 309,509 226,381
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 16,199 15,545
ประมาณการหนี้สินระยะยาว 2,373 2,373
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1,828 1,975
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,068,285 2,220,078
รวมหนี้สิน 7,551,190 7,519,953
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 2,096,335,206 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,096,335 2,096,335
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 1,630,915,888 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,630,916 1,630,916
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,302,516 1,302,516
กำไรสะสม 
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 50,656 50,656
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม) (783,634) (671,114)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (282,313) (269,119)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,918,141 2,043,855
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 118,995 116,730
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,037,136 2,160,585
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,588,326 9,680,538

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ


งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2560 2559
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
กำไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย 120,702 154,143
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 78,937 82,332
รายได้อื่น
เงินปันผลรับ 2,555 3,825
ดอกเบี้ยรับ 182 3,199
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - 24,975
อื่นๆ 4,262 7,888
รวมรายได้ 206,638 276,362
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย 96,327 117,083
ต้นทุนให้เช่าและบริการ 44,464 47,054
ค่าใช้จ่ายในการขาย 11,053 12,730
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 58,121 56,745
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 4,456 -
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 1,250 21,622
รวมค่าใช้จ่าย 215,671 255,234
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (9,033) 21,128
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (97,383) (101,498)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (106,416) (80,370)
ภาษีเงินได้ (3,839) 25,219
ขาดทุนสำหรับงวด (110,255) (55,151)
 
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - 12,375
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (13,194) (35,209)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ - (2,475)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้ (13,194) (25,309)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด (13,194) (25,309)
 
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด (123,449) (80,460)
 
การแบ่งปันกำไรขาดทุน    
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (112,520) (56,695)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 2,265 1,544
(110,255) (55,151)
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (125,714) (82,004)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 2,265 1,544
  (123,449) (80,460)
กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน    
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (0.0690) (0.0442)

ดาวน์โหลด งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560