หน้าแรก > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
นักลงทุนสัมพันธ์
:
ราคาหุ้น :
ย้อนหลัง : ล่าสุด | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 |

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 :

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

  • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
  • ประวัติกรรมการ ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  • นิยามกรรมการอิสระประกอบพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  • สารสนเทศการขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินมัดจำค่าที่ดินจาก บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  • รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  • เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
  • แผนที่ของสถานที่ประชุม

    ดาวน์โหลด : เวอร์ชั่นภาษาไทย