นักลงทุนสัมพันธ์
:
ราคาหุ้น :

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

  จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นายอภิชัย เตชะอุบล 429,048,956 22.51
2. นางชลิดา เตชะอุบล 271,680,366 14.25
3. MR.KUO-CHAN TSENG 120,000,000 6.30
4. นายเกษม อาภรณ์ทิพย์ 80,220,000 4.21
5. MRS.YU-HUI CHEN 50,000,000 2.62
6. นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล 43,995,000 2.31
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 40,646,716 2.13
8. นายโชติวิทย์ เตชะอุบล 37,172,859 1.95
9. นางเพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล 20,259,281 1.06
10. นางอรพรรณ มายะการ 18,968,404 1.00