นักลงทุนสัมพันธ์
:
ราคาหุ้น :

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

  จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นายอภิชัย เตชะอุบล 415,819,556 25.50
2. นางชลิดา เตชะอุบล 243,858,766 14.95
3. นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล 43,995,000 2.70
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 38,124,761 2.34
5. นายโชติวิทย์ เตชะอุบล 37,652,859 2.31
6. นางเพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล 20,259,281 1.24
7. นายธวัช ธนาวุฒิวัฒนา 16,448,802 1.01
8. นางขันทอง อุดมมหันติสุข 15,159,651 0.93
9. นางอรพรรณ มายะการ 13,868,404 0.85
10. นายสุเมธ ติยวรนันท์ 13,628,701 0.84