นักลงทุนสัมพันธ์
:
ราคาหุ้น :

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

  จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นายอภิชัย เตชะอุบล 314,739,475 24.52
2. นางชลิดา เตชะอุบล 193,809,572 15.10
3. นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล 43,995,000 3.43
4. นายโชติวิทย์ เตชะอุบล 41,719,859 3.25
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 26,750,166 2.08
6. นางเพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล 17,900,000 1.39
7. นางขันทอง อุดมมหันติสุข 13,975,400 1.09
8. นายธวัช ธนาวุฒิวัฒนา 10,350,000 0.81
9. นางอรพรรณ มายะการ 9,595,500 0.75
10. นายสุเมธ ติยวรนันท์ 9,200,000 0.72