นักลงทุนสัมพันธ์
:
ราคาหุ้น :

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2559

  จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นายอภิชัย เตชะอุบล 314,739,475 24.52
2. นางชลิดา เตชะอุบล 171,745,072 13.38
3. นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล 43,995,000 3.43
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 37,154,766 2.89
5. นายโชติวิทย์ เตชะอุบล 37,028,859 2.88
6. นางเพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล 17,900,000 1.39
7. นางขันทอง อุดมมหันติสุข 12,887,200 1.00
8. นางสุภาวรรณ สันติเมทนีดล 9,990,000 0.78
9. นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล 9,900,000 0.77
10. นายปภาน จารุนานันท์ 9,440,000 0.74